Hvem kan modtage støtte?

Støtteberettigede projektpartnere (=støttemodtagere) kan være institutioner inden for det offentlige og offentligt-lignende område. De nationale regler i Danmark og i Tyskland afviger i nogen grad fra hinanden, hvilket kan føre til, at det i de to lande muligvis ikke er de samme institutioner, der kan være projektpartnere. I det konkrete tilfælde tilrådes det at forhøre sig omhyggeligt hos Sekretariatet hhv. Forvaltningsmyndigheden. Nedenfor anføres de gældende kriterier og eksempler for begge lande.

For tyske projektpartnere gælder:

Støtteberettigede projektpartnere er ansøgere fra det offentlige område, områder, der er ligestillede med det offentlige, og derudover fra det offentlige område i bredere betydning (offentligt lignende område). 

Støtteberettigede organisationer kan være følgende:

1. Det offentlige område

De regionale myndigheder/programpartnerne

 • ’Bund’,
 • Delstater,
 • Regioner; byer, der udgør egen regionskommune,
 • Kommuner.

2. Det med det offentlige ligestillede område

Offentligretlige institutioner, som

 1. er offentlig- eller privatretlige juridiske personer,
 2. er blevet grundlagt til at varetage opgaver af almennyttigt formål, som ikke er af kommerciel karakter, og
 3. er kendetegnet ved en bestemt statslig tilknytning. Dette er tilfældet, når,
 • de overvejende finansieres af staten eller andre offentligretlige organer eller
 • de i henhold til deres ledelse er underlagt tilsynet fra staten eller andre offentligretlige organer eller
 • staten eller andre offentligretlige institutioner udpeger mere end halvdelen af medlemmerne til.

Offentligretlige organer er også foreninger/institutioner, hvis medlemmer tilhører det offentlige eller det offentlige ligestillede område.

Eksempler:

 • universiteter og professionshøjskoler,
 • universiteter og professionshøjskoler,
 • advokat-, arkitekt-, læge- og apotekerkamre,
 • industri- og handelskamre,
 • radiostationer,
 • studenterforeninger,
 • offentlige sygehuse,
 • uddannelsesinstitutioner, der er overvejende offentligt finansieret,
 • kommunale forsyningsvirksomheder,
 • kommunale boligselskaber,
 • offentligretlige stiftelser (fx museums- og kulturstiftelser),
 • kommunale samarbejder (fx affalds-, vandforsynings- og transportsamarbejde),
 • kommunale paraplyorganisationer (kommune-, Stadt- og Kreisforeninger).

3. Det offentlige område i bredere betydning (offenligt-lignende område)

Juridiske offentlig- eller privatretlige personer, der varetager opgaver af almen interesse og af ikke-kommerciel karakter.

Eksempler:

 • Natur- og miljøorganisationer,
 • Fagforeninger,
 • Arbejdsgiverforeninger,
 • Stiftelser.

Det skal gøres opmærksom på, at medfinansieringen fra ansøgerne i denne kategori vil – i modsætning til ansøgere fra det offentlige eller det offentlige ligestillede område – blive kategoriseret som privat medfinansiering.

For danske projektpartnere gælder:

1. Det offentlige område

Støtteberettigede offentlige institutioner kan bl.a. være følgende:

 • Kommuner,
 • Regioner,
 • Statslige organisationer,
 • Skoler,
 • Sundhedsmyndigheder og offentlige sygehuse,
 • Offentlige forvaltninger.

2. Det offentligt-lignende område

Offentlig-lignende institutioner er i snæver forstand offentligretlige organer, der

 1. er oprettet specielt med henblik på at imødekomme almenhedens behov, dog ikke behov af industriel eller kommerciel karakter,
 2. som er en juridisk person og 
 • hvis drift enten for størstedelens vedkommende finansieres af staten, regionale eller lokale myndigheder eller andre offentligretlige organer, eller
 • hvis drift er underlagt disses kontrol, eller
 • hvortil staten, regionale eller lokale myndigheder eller andre offentligretlige organer udpeger mere end halvdelen af medlemmerne i administrations-, ledelses- eller tilsynsorganet.

 Eksempler på offentligretlige organer kan være følgende:

 • Uddannelses- og forskningsinstitutioner, der modtager offentlig støtte; universiteter,
 • Højskoler,
 • De almene boligorganisationer,
 • Visse kulturelle institutioner,
 • Visse turismeorganisationer.

Derudover kan også andre uegennyttige (non-profit) organisationer være offentligt-lignende projektpartnere i videre forstand. Det afgørende er, at de ligeledes er af ikke-kommerciel karakter, tjener et alment, offentligt formål mv. Det skal påpeges, at medfinansieringen fra disse offentligt-lignende organisationer, der ikke er offentligretlige organer, vil blive kategoriseret som privat medfinansiering.

Eksempler på offentligt-lignende organisationer i videre forstand kan bl. a. være følgende:

 • Brancheorganisationer,
 • NGO’er,
 • Fagforeninger,
 • Beskæftigelsesselskaber,
 • Visse turistiske institutioner,
 • Visse kulturelle institutioner,
 • Foreninger og forbund,
 • Natur- og Miljøorganisationer.

Det vurderes individuelt i hvert enkelt tilfælde, om en organisation er et offentligretligt organ eller offentligt-lignende i videre forstand.  

Afgørelsen, om en organisation er støtteberettiget, træffes individuelt i hvert enkelt tilfælde. Der skal tages højde for, at det altid skal dokumenteres, at medfinansieringen stammer fra offentlige – eller i givet fald private – midler.