Krav

Almene krav til projekter 

Støtten fra INTERREG-midler til enkeltprojekter kan efter godkendelse af støtten udgøre op til maks. 75 % af de støtteberettigede udgifter. Ordningen fastsætter, at det kun er muligt at støtte projekter med INTERREG-midler, når der med henblik på medfinansieringen af projektet deltager institutioner/organisationer fra det offentlige eller offentligt lignende område som projektpartnere og bidrager med en betydelig del af finansieringen i form af offentlige midler. En mindre del af medfinansieringen kan også være private midler.

Projektets faktiske tilskud er afhængig af de samlede omkostninger såvel som projektets medfinansiering (jf. Støttemuligheder).

For alle projekter gælder, at de skal udføres i overensstemmelse med EU-forordningerne, eventuelt supplerende nationale regler og indholdet i INTERREG IV A-programmet “Fehmarnbeltregion“. Ansøgningskriterierne er afledt af målsætninger i INTERREG IV A-programmet. Projektets kvalitet vurderes ud fra, hvorvidt projektet opfylder følgende kriterier:

Projektet

 • tjener til økonomisk positionering af regionen langs aksen Hamborg-København/Malmø,
 • forbedrer Femernbæltregionens attraktivitet,
 • skaber mere grænseoverskridende information og viden til befolkningen i regionen,
 • fremmer integrationen,
 • tjener til at skabe et økonomisk, kulturelt og socialt fællesskab,
 • styrker den regionale økonomiske struktur,
 • tjener til at skabe og bevare arbejdspladser og til at opkvalificere arbejdsløse, navnlig kvinder,
 • bidrager til at løse grænseoverskridende problemer,
 • fremmer tosprogetheden,
 • fremmer den gensidige forståelse,
 • fremmer den regionale identitet og den europæiske tanke,
 • giver nye impulser til samarbejdet i regionen,
 • ar pilot- og innovativ karakter,
 • har positive eller neutrale følger for ligestillingen mellem mand og kvinde,
 • har positive eller neutrale virkninger på enhver form for ikke-diskrimination,
 • har positive eller neutrale virkninger på miljøet og på processen med bæredygtighed,
 • understøtter Østersøstrategiens prioriterede områder,
 • har en vedvarende effekt også efter udløbet af støtteperioden.

Som yderligere mindstekrav til et støtteberettiget projekt gælder følgende kriterier:

 • projektet udvikles i fællesskab og gennemføres indholdsmæssigt samt finansielt sammen af mindst en dansk og en tysk projektpartner (hvor hver projektpartner er ansvarlig og hæfter for sin økonomi),
 • projektet er additionelt og træder ikke i stedet for oprindelige opgaver,
 • for hvert projekt udpeges en ledende partner, som er leadpartner,
 • ansøgerne kommer fra det offentlige eller hermed ligestillede områder samt fra det offentlige område i bredere forstand (offentligt-lignende område),
 • der foreligger en fælles og af alle partnere underskrevet projektansøgning, enslydende på dansk og tysk,
 • projektet har grænseoverskridende karakter,
 • medfinansieringen sker med offentlige eller private midler,
 • projektet har en vedvarende effekt også efter udløbet af støtteperioden.

Specielle krav til projekter indenfor de lukkede fokustemaer (jf. lukning af fokustemaer under Støttemuligheder):

Mindst tre af de følgende krav skal klart være opfyldt:

 • Projektet skaber multieffekter, dvs. effekter indenfor mere end et fokustema i en prioritet og disse effekter kan tydeligt dokumenteres.
 • Projektet bidrager til ekstraordinært store grænseoverskridende effekter, herunder særligt borgernære aktiviteter.
 • Projektet henvender sig til et flertal af målgrupper – herunder almindelige borgere.
 • Projektet har potentiale til at blive et fyrtårnsprojekt særligt gældende for Fehmarnbeltregionen og Østersøregionen.
 • Projektet gennemføres af nye projektpartnere, som ikke tidligere (INTERREG IIIA und IV A) har modtaget ydelse.
 • Projektet yder støtte til nye aktiviteter, der har en særlig værdi for det grænseoverskridende samarbejde og som ikke er blevet gennemført i tidligere projekter.
 • Projektet implementeres i de dele af regionen, hvor der endnu ikke er gennemført aktiviteter og bidrager dermed til at dække den samlede geografiske region.