Om Femern Bælt-regionen

Placering og geografi
Programområdet omfatter Region Sjælland, Kreis Ostholstein, Hansestadt Lübeck og Plön. Region Sjælland er med 7273 km2 næsten 3 gange så stort som de tre tyske programområder på i alt 2689 km2. Den geografiske placering kendetegnes ved, at den ligger på transportaksen mellem Hamborg og København/Malmø. Rejsetiden er +/- 2 timer til en af metropolerne. Desuden kendetegnes regionen overordnet set ved sine maritime karakteristika, der her skal forstås som et generelt udtryk for den udprægede østersøtilknytning, de mange naturskønne kystlinier, havne og naturligvis færgeforbindelserne mellem Danmark og Tyskland. Bemærkes skal også regionens historiske og maritimt logistiske tilknytning til de øvrige østersøområder, Sverige, Baltikum, Rusland og Finland. Tegnes cirklerne fra det geografiske centrum større endnu, åbenbares regionens tilknytning til det globale marked. Østersøen og Femern bæltet har således været forbindelsesled mellem regionerne. Men den udgør også en barriere. I hele regionen bor der 1,35 Mio. indbyggere.

Befolkningsudvikling
Der bor i alt 805.954 personer i Region Sjælland og 553.530 personer i Hansestadt Lübeck, Ostholstein og Plön. Befolkningstætheden er således samlet set noget større på den tyske side. Region Sjællands sydlige og nogle vestlige dele er særligt tyndt befolkede områder. Befolkningsudviklingen har i flere år været stagnerende og for særlige områder negativ. Prognoserne frem til 2020 ændrer ikke denne tendens.
Befolkningssammensætningen vil ifølge prognoserne også ændre sig mærkbart. I dag er ca. 17 % af befolkningen i Region Syddanmark over 65 år. I de tyske dele af programområdet er i dag ca. 20 % 65 år eller derover. For såvel de tyske som de danske områder fremskriver prognoserne en stigning på ca. 5 procentpoint. Det betyder således, at næsten hver fjerde borger i programområdet i 2020 vil være over 65 år.

Erhvervsstruktur
Handel og service er samlet set det absolut største erhvervsområde i begge lande og således også i programområderne, hvor handlen med tjenesteydelser udgør ca. 70 % af den samlede produktion. I Region Sjælland følger herefter industri- og forarbejdningserhvervene, der med en andel på 25 % endda ligger en smule over landsgennemsnittet. Landbrug og råstofudvinding udgør som i resten af landet de resterende 5 %.
På den tyske side af bæltet gør de samme tendenser sig gældende, om end specielt industri- og forarbejdningserhvervene med en andel på 20 % er underrepræsenterede i forhold til det tyske landsgennemsnit.

Innovation, Forskning og Udvikling
Med hensyn til tilgængeligheden af ny viden og teknologi i programområdet er universitetet i Lübeck samt Roskilde Universitetscenter – der med etableringen af Region Sjælland er blevet knyttet stærkere an mod syd - de vigtigste videnscentre.
I forlængelse heraf ligger udbredelsen af vidensbaserede højteknologiske erhverv i eksempelvis Region Sjælland over gennemsnitt i Danmark som helhed. Om end der visse er forskelle mellem brancherne, forholder det sig modsat med beskæftigelsen i de lavteknologiske erhverv.

Arbejdsmarked og beskæftigelse
Sammensætningen af arbejdsmarkedet i Region Sjælland adskiller sig ikke væsentligt fra det samlede danske arbejdsmarked, ligesom arbejdsmarkedet i den tyske del af INTERREG-regionen på de fleste områder ligner resten af Slesvig-Holsteins.
I øjeblikket er det danske arbejdsmarked kendetegnet ved meget høj beskæftigelse og tilsvarende lav ledighed. Dette gælder også i Region Sjælland. Særligt i det tidligere Roskilde Amt, dvs. den nordøstlige del af regionen er arbejdsløsheden meget lav i øjeblikket. Arbejdsløsheden i resten af regionen svarer stort set til landsgennemsnittet.
I Tyskland er arbejdsløsheden derimod højere end EU-gennemsnittet. Der er meget store regionale forskelle i beskæftigelsen inden for den tyske del af INTERREG-regionen, hvor især Lübeck skiller sig negativt ud med en meget høj arbejdsløshed. Generelt er arbejdsløsheden i Slesvig-Holstein lidt lavere end i resten af Tyskland.

Turisme
Turisme er et meget vigtigt erhverv i dele af regionen. Dette gælder især i den sydlige del af Region Sjælland og i Ostholstein. Beskæftigelsen og omsætningen inden for turismeerhvervet har været stigende i regionen inden for de seneste år.
Til de vigtigste aktiver for turismeerhvervet i regionen hører en lang kystlinje, natur- og landskabsmæssige seværdigheder samt den relativt korte afstand til metropolerne i København og Hamborg. På den danske side af Femern Bælt er turismen hovedsagligt koncentreret langs kysterne, mens turismen i den tyske del af regionen er kendetegnet ved feriesteder både inde i landet og langs kysten samt byturisme og kurophold. I lighed med resten af Danmark og Tyskland er turismeerhvervet præget af meget store sæsonudsving.

Infrastruktur
Infrastrukturen i regionen er stærkt påvirket af og hægtet op på aksen mellem København og Hamborg. Vej- og jernbanenettet er således domineret af hovedfærdselsårer mellem de to metropoler.
Vejnettet i den danske del af regionen tegnes af motorvejene E47/55 i nord/sydgående retning og E20 i øst/vestgående retning. De to motorveje smelter sammen ved Køge ca. 40 km syd for København. På den tyske side forbinder motorvej A1 Heiligenhafen (nær færgehavnen i Puttgarden) med Lübeck og videre til Hamborg.
Derudover har det 18 km brede Femern Bælt betydning for infrastrukturen i regionen. Den danske og tyske side af regionen er forbundet af færge mellem Rødbyhavn og Puttgarden. Ifølge Vejdirektoratet benyttede ca. 5.820 køretøjer i døgnet forbindelsen i 2005.
I mellemtiden er der blevet truffet en beslutning om at bygge en fast Femern Bælt forbindelse, som vil give regionen en afgørende ny karakter. Det forventes, at broen står færdig i 2021. På den ene side venter regionen sig betydelige vækstmuligheder, og på den anden side ser man også på de risici og krav, det indebærer. De forskellige forventninger til fremtiden ledsages af en aktiv politik på området i hele regionen.

Miljø
Regionen er karakteriseret ved relativt store landbrugs- og naturområder. Til de væsentligste hører Lübeck med 212.000 beboere (HL), Roskilde (55.000), Næstved (49.000), Slagelse (37.000), Holbæk (36.000), Ringsted (31.000) og Nykøbing (25.000).
Udenfor de urbane områder er naturen præget af jord- og skovbrug, herunder er Ostholsten det område med den højeste intensitet i landbrugsproduktion. Generelt er dyreavl dog relativt lav i Femern Bælt regionen sammenlignet med andre lignende områder.
I miljømæssig sammenhæng er regionen som bekendt også kendetegnet ved dens signifikante østersøtilknytning, fjorde, bælter, søer og andre vandområder. Sammen med den øvrige natur rummer disse naturområder ikke mindst med dets rige dyre og planteliv såvel muligheder som forpligtelser og risici. I løbet af de seneste år er flere områder da også blevet udpeget som særlige naturbeskyttelsesområder.