Frister

Ansøgningsfrister

Stand maj 2013: Der kan aktuelt kun ansøges om midler for netværksprojekter!

Frister for netværksprojekter

 • Milepæle 1 (idéskitse): 23. juli 2013
 • Milepæle 2 (første fulstændige ansøgningsudkast): 3. september 2013
 • Milepæle 3 (færdig ansøgning til forelæggelse for INTERREG-udvalget): 15. oktober 2013


Projektansøgninger kan løbende indleveres til INTERREG-sekretariatet. Da det er vigtigt at beregne god tid til udarbejdelsen af selve ansøgningen og de tilhørende budgetter, anbefales det, at projektansøgere tager kontakt til INTERREG-sekretariatet på et meget tidligt tidspunkt. Det er hensigtsmæssigt allerede at afstemme de første projektideer samt budget- og faseplaner nøje med INTERREG-sekretariatet.

Ansøgninger, som ønskes fremlagt på et bestemt møde, skal allerede være vurderet af INTERREG-sekretariatet og i givet fald revideret af ansøgerne (se også "milepæle" under Ansøgningsprocedure). Den endeligt komplette og fyldestgørende ansøgning skal indsendes senest ca. 8 uger inden datoen for mødet (se ansøgningsfrister nedenfor). INTERREG-administrationen gennemfører derpå en endelig kontrol og vurderer, hvorvidt ansøgningen kan komme på dagsorden til det næste møde. 

Bemærk løbetiden: Projekter under programmet INTERREG IVA Fehmarnbeltregion kan løbe indtil 30.06.2015. Efter denne dato kan udgifter ikke længere betragtes som værende støtteberettigede. For aflevering af slutrapport gælder den almindelige frist på 3 måneder efter afslutning af projektet.

Det dansk-tyske Styringsudvalg træffer beslutning om projektansøgninger flere gange årligt (mødedatoer).

Ansøgningsfrister 2012

1. Ansøgningsfrist: 2. april 2012
2. Ansøgningsfrist: 20. september 2012
3. Ansøgningsfrist: NY! 7. januar 2013

Aktuelle frister for projekter

Hermed en oversigt over de kommende frister for indsendelse af dokumenter.

Endelige frist for 2015:

30. september 2015

 • Slutrapport
 • Udbetalingsanmodning for periode 2015

Frister for udbetalingsanmodninger

To gange om året, hhv. til den 15.02. og 15.09., skal Leadpartneren indlevere udbetalingsanmodningerne til INTERREG-sekretariatet. En tredje udbetalingsanmodning til den 15.05. i det løbende år er valgfri.

Udbetalingsanmodning 15.02.

 • Årsrapport for projektet med alle bilag
 • Udbetalingsanmodning samt tilsynserklæringer
 • Projektregnskab med planlagte og faktiske omkostninger for alle partner i rapporteringsperioden

Udbetalingsanmodning 15.05. eller 15.09.

 • Statusrapport med kort beskrivelse af aktiviteter, indkøb samt mulige indtægter i henhold til den godkendte projektansøgning
 • Udbetalingsanmodning samt tilsynserklæringer
 • Projektregnskab med planlagte og faktiske omkostninger for alle partner i rapporteringsperioden

Endelige slut-udbetalingsanmodning:
30. september 2015

Frister for års- og slutrapporten

Årsrapporten skal indleveres senest 15.02. i det følgende år. Slutrapporten skal indleveres senest 3 måneder efter afslutningen af projektet.

Såfremt det under gennemførelsen af projektet bliver nødvendigt med indholdsmæssige ændringer samt ændringer i det indleverede godkendte budget, skal INTERREG-sekretariatet informeres herom i forvejen, samtidig med at der på forhånd skal søges om en godkendelse af de planlagte ændringer (mere end 10 % af årsbudgettet).

Status-/årsrapporterne skal indeholde en særskilt kommentar vedrørende afvigelser i forhold til det oprindeligt og godkendte projekt, herunder tidsmæssige forsinkelser i gennemførelsen. Afvigelser i forhold til budgettet skal kommenteres i forhold til hvert del-/partnerbudget.

Skemaer for rapportener kan downloades på hjemmesiden: skemaer.

Der kan kun rent undtagelsesvis søges om overførsel af uforbrugte midler fra år til år. Uforbrugte midler går som udgangspunkt tilbage til programmet og kan bruges til finansiering af andre projekter. Hvis særlige forhold gør sig gældende, kan projektet fremsende en velbegrundet ansøgning om overførsel af midler i forbindelse med indsendelse af årsrapporten til INTERREG-Sekretariatet.

Der kan kun rent undtagelsesvis søges om forlængelse af projektet. Hvis ekstraordinære forhold gør sig gældende, kan projektet indsende en velbegrundet ansøgning om forlængelse til INTERREG-Sekretariatet. Ansøgningen skal indsendes i god tid før den planlagte projektafslutning.