Interreg 5A Deutschland – Danmark nu online!

Den nye hjemmesiden findes under www.interreg5a.eu.


Operationelt program

Det nye udkast af det Operationelle Program kan nu downloades:

Offentlig høring

Offentlig høring af udkast til dansk-tyske INTERREG 5A-program 2014-2020 og strategisk miljøvurdering

Den 29. november 2013 sættes en offentlig høring af det dansk-tyske INTERREG 5A-Program i gang.

Det programudkast kan downloades her:

Enkelte aspekter som eksempelvis finansieringsplanen, indikatorsystemet og koordineringen med andre programmer er ikke indeholdt i høringsversionen, da væsentlige informationer til udarbejdelse heraf endnu ikke foreligger.

Da programparterne dog finder, at udkastet i sin nuværende form giver et godt indblik i programmets strategiske sigte og konkrete indhold, sendes det hermed i høring med ønske om at give de regionale partnere mulighed for at komme med kommentarer, forslag og tilføjelser.

Stillingtagen til programudkastet bedes senest den 31. januar 2014 sendt i elektronisk form til interreg@egoh.de på dansk eller tysk. Efterfølgende vil programmet blive indsendt til EU-Kommissionen under hensyntagen til de indkomne bemærkninger og eventuelle tilpasninger som følger af krav fra Kommissionen.


Den strategiske miljøvurdering kan downloades her fra den 13. december 2013:

Kommentarer, ændringsforslag og tilføjelser bedes sendt i elektronisk form senest den 7. februar 2014 til interreg4a@regionsyddanmark.dk


I tilfælde af spørgsmål står følgende personer til rådighed:

Hanne Edelweiss Beckert (heb@regionsjaelland.dk)
Dr. Christiane Hinrichsen (c.hinrichsen@kielregion.de)
Susanne Koch (koch@egoh.de)
Trine Spohr (trine.e.spohr@rsyd.dk)Programudvikling INTERREG 5A

De første forberedelser til den nye støtteperiode 2014-2020 påbegyndtes allerede meget tidligt i foråret 2011, både i Schleswig-Holstein og i Danmark. Centralt for diskussionen var spørgsmålet, om der også fremover skulle være to separate programmer, eller om et stort fælles INTERREG 5A-program ville være strategisk mere hensigtsmæssigt. 

Programpartnerne blev i forår 2012 enige om, at der i fællesskab skal arbejdes på en sammenlægning af de nuværende separate programområder, til fordel for en ny EU-støtteperiode 2014-2020. Frem for alt vil dette indebære store fordele for programansvarshavende, da der vil være flere muligheder for nye partnerskaber og chancer for at deltage i større strategiske projekter, i en større programgeografi.

Programmernes fælles mål ligger i at støtte den økonomiske, sociale og kulturelle udvikling i grænseregionen, ved at understøtte det dansk-tyske samarbejde med grænseoverskridende projekter. Flere informationer til de pågældende programmer og igangværende projekter kan du finde på følgende hjemmesider: www.interreg4a.dk og www.fehmarnbeltregion.net.

Nærmere betegnet er der indtil nu gennemført følgende aktiviteter (i kronologisk rækkefølge):

  • I maj 2011 etablering af en arbejdsgruppe INTERREG 5A (AG INTERREG 5A), der omfatter begge programområder. I denne arbejdsgruppe sidder medarbejdere fra begge programmers forvaltningsmyndigheder og sekretariater samt administrative medarbejdere ved de tyske programpartnere og delstatsregeringen Schleswig-Holstein.
  • I oktober 2011 fremlæggelse af et diskussionspapir, som er udarbejdet af AG INTERREG 5A, til nyordning af den dansk-tyske INTERREG A-støtte.
  • I april 2012 udarbejdelse af en konsulentrapport af den dansk-tyske INTERREG 5A-støtte ved firmaerne Rambøll og Georg Consulting (Download nederst på siden).
  • Den 25. april 2012 blev der på et dansk-tysk INTERREG 5A-møde i Harrislee, bl.a. blev taget følgende beslutninger:

- Etablering af en styregruppe, der omfatter begge programområder med henblik på den strategiske overvågning af udformningen af det nye støtteprogram. Denne styregruppe består af højt placerede repræsentanter for de danske og tyske programpartnere samt en repræsentant for delstatsregeringen Schleswig-Holstein.

- Videreførelse af AG INTERREG 5A.

- Oprettelse af en fælles koordineringsgruppe med en repræsentant fra hhv. Region Syddanmark, Region Sjælland og delstatsregeringen Schleswig-Holstein.

Som resultat af den hidtidige proces kan det konstateres, at de to danske regioner Syddanmark og Sjælland, delstatsregeringen Schleswig-Holstein samt de tyske Kreise og bykommuner, der deltager i de to nuværende programmer, på mødet i Harrislee er blevet enige om at arbejde hen imod et fælles stort INTERREG 5A-program. 

Formålet er at udnytte fordelene ved et stort fælles program uden at give afkald på at kunne støtte regionalt selvstændige foranstaltninger. Dette skal ske i form af fælles budgetlinjer (til gennemførelse af fælles, regionsoverskridende fokustemaer/projekter) og regionale budgetlinjer (til gennemførelse af regionalt selvstændige fokustemaer/projekter.) Diskussionen gjorde det også klart, at der er gode forudsætninger for et samarbejde mellem de to INTERREG-programmer. Den af Rambøll udarbejdede INTERREG 5A-undersøgelse viser, at der er tale om en stor fællesmængde af strategiske mål og temaer, som gør det muligt gennem samarbejde at opnå større dynamik og en større kritisk masse. 

På baggrund af den af Kommissionen foreslåede betydelige forhøjelse af de fremtidige midler til målet ”Europæisk territorialt samarbejde” (fra p.t. 7,7 mia. € til fremover 11,7 mia. €) forventes det, at der til det fremtidige dansk-tyske samarbejde vil være EU-midler til rådighed, der mindst svarer til det nuværende niveau på i alt 67 mio. €.

Selv om de af Kommissionen foreslåede forordninger, dokumenter og finansbudget endnu ikke er vedtaget, ønsker de regionale partnere allerede nu at påbegynde udarbejdelsen af et fælles Operationelt Program og gennemførelsen af den dermed forbundne ex ante-evaluering. I den forbindelse tilstræbes det, at det Operationelle Program senest i april 2013 kan fremsendes til Kommissionen til godkendelse, såfremt det nødvendige retsgrundlag på nationalt niveau er tilvejebragt på dette tidspunkt.

Download: