INTERREG i Fehmarnbeltregionen

Forbindelsen over Femern Bælt, også kaldet Fugleflugtslinjen, var gennem lang tid et tilbagevendende berøringspunkt for det dansk-tyske samarbejde. Allerede i 1910 dannedes der i Lübeck en dansk-tysk komite for grundlæggelsen af jernbaneforbindelse mellem København over Femern til Hamborg. Med åbningen af Storstrømsbroen i 1939 blev en færgeforbindelse mellem Lolland og Femern aktuel, og det lykkedes den dansk-tyske komite at vinde gehør.
Nu stod krigen dog for døren, og da Danmark blev besat af tyske tropper i april 1940, vedtog man en lov om en fast jernbaneforbindelse til Rødby i overensstemmelse med den tyske besættelsesmagt. Byggearbejdet startede, men blev afbrudt ved krigens afslutning, da der ikke længere umiddelbart eksisterede et politisk eller økonomisk interesse for en sådan forbindelse.
Hen imod slutningen af 40’erne opstod der på ny en debat om en jernbaneforbindelse. Anledningen hertil var planlægningen af et europæisk motorvejsnet med Europavejen 4 fra Lissabon i Sydeuropa over Hamborg, Femern, København op til Helsinki i Norden.
I 1958 blev de danske statsbaner og tyske Bundesbahn enige om gennemførelsen af planerne fra 1948 om en regelmæssig færge- og bilforbindelse mellem Femern og Rødby, og den 14. maj 1963 blev denne forbindelse indviet.

Indtil 1977 var der kun venskabelige forbindelser mellem det daværende Storstrøms Amt (2007 en del af den nye Region Sjælland) og Kreis Ostholstein. I 1977 afholdt amterne i fællesskab en dansk-tysk uge med ca. 110 arrangementer og ca. 100.000 deltagere. Gennemførelsen af denne dansk-tyske uge var ikke kun startskuddet til et stort antal nye, grænseoverskridende by- og kommunepartnerskaber (venskabskommuner), men medførte også et formelt aftalt partnerskab mellem de to amter. Ligesom ved andre dansk-tyske partnerskaber var fundamentet kulturelle forbindelser og udveksling af unge.

Udgangspunktet for et tættere samarbejde mellem Storstrøms Amt og Kreis Ostholstein var i 1989 frygten for, at den danske folketingsbeslutning om bygning af Storebæltsbroen kunne føre til, at de internationale trafikstrømme mellem Skandinavien og det europæiske kontinent ville blive ledt over Jylland. Dermed ville Fugleflugtslinien som færgeforbindelse miste sin betydning som regionens erhvervsmæssige grundlag. Denne situation var årsagen til, at de to amter den 16.03.1989 i en fælles resolution krævede en udvidelse og styrkelse af Fugleflugtslinien.

Til realisering af denne målsætning, nedsatte begge amter et fælles udvalg, "Fugleflugtskomiteen", eller det såkaldte "Dansk-Tysk Udvalg". Udvalget dannerde kernen i det dansk-tyske partnerskab.

Med sin afgørelse den 16.12.1991 bevilgede EU-kommissionen de to partnere, hvis støtteområde nu også omfattede Lübeck, et beløb på 0,5 mio. euro til det grænseoverskridende samarbejde af midler fra fællesskabsinitiativet INTERREG I. Med denne økonomiske bevilling fik den socio-økonomiske analyse og 7 andre projekter samt etableringen af et INTERREG-sekretariat støtte.

Det grænseoverskridende samarbejde kunne fortsættes i 1995 takket være støtte fra INTERREG II A. Regionen fik således mulighed for at fortsætte det påbegyndte vellykkede samarbejde. Regionen fik i alt 5,2 mio. euro i støttemidler. Ved hjælp af denne støtte kunne der gennemføres 27 grænseoverskridende projekter. Udbygningen af samarbejdet blev under INTERREG II udvidet med en væsentligt større kreds af aktører, hvis arbejde derved til dels blev fast etableret.

Under INTERREG III A kunne flere nye og vigtige aktører involveres i det grænseoverskridende samarbejde og arbejdet kunne igen udvides til nye samarbejdsområder. Med et støttevolumen på 9,6 mio. euro kunne ca. 30 projekter støttes, som delvist har fået et større volumen end under INTERREG II. Inden for turisme og almindelige grænseoverskridende strukturer samt inden for miljøområdet blev der tilført nye impulser. Det er også vigtigt, at kvaliteten i det grænseoverskridende samarbejde kunne forbedres meget, og at INTERREG har etableret sig som et meget vigtigt instrument i den regionale udvikling, og at der er iværksat talrige projekter, som ikke kunne være gennemført uden INTERREG.

På basis af erfaringerne fra det grænseoverskridende samarbejde i Femernbæltregionen sikrer det nye program INTERREG IV A fortsættelsen og især videreudviklingen af det grænseoverskridende samarbejde. De hidtidige vellykkede spirer til samarbejde kan udbygges, og nye samarbejdsforhold kan etableres. Med den nye områdekulisse på grund af udvidelsen af det danske støtteområde i forbindelse med kommunalreformen og udvidelsen af det tyske støtteområde på grund af, at Kreis Plön er kommet med, får samarbejdet nye impulser. Dette ses i Femernbæltregionen som en mulighed for at nedbryde de eksisterende barrierer.